ارتباط با ما

نام وب سايت: دنياي آموزش ايران ديجيتال

مديريت: سيد امين موافقي

تحصيلات: كارشناسي تكنولوژي آموزشي

كارشناس سمعي و بصري و كارشناس امور آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۴۵۴۲۳۳ و ۰۹۳۶۹۱۹۲۲۵۵

پست الكترونيك: aminmovafeghi@gmail.com

بخشي از رزومه كاري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران:

http://edcworld.ir/Data/REZOMEH.pdf

 

Email: aminmovafeghi@Gmail.com

Email: edcworlds@Gmail.com