نقش كاربرد رسانه و تجهيزات در آموزش

0
781

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی

توسط معلمان،نقش وسایل کمک آموزشی در تدریس معلم

۷۵ درصد یادگیری از طریق حس بینایی انجام می شود ، نگذاریم بینایی دانش آموزان در کلاس تا آخر زنگ ، مختص دیدن معلم در پای تخته  شود!
كم رنگ شدن نقش وسائل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری

امروزه وسائل کمک آموزشی اعم از پیچیده و ساده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند . این وسائل از حیث این که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند، حائز اهمیت است . با توجه به این که :

۷۵درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی
| | | Next → |

افزودن دیدگاه