در باره نبوت بدانيم

0
1060

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

 در باره نبوت بدانيم

اصل نبوت

در جهان بینی الهی نیاز انسان به پیامبر، ضرورتی است که قابل تردید نیست. اگر جهان هستی هدفی دارد و در مسیر خود خط صحیحی را دنبال می کند، باید برای انسان  که جزئی از عالم است راهی روشن و دور از هر گونه خطا و انحراف وجود داشته باشد و اگر نباشد او وصله ناهمرنگ هستی خواهد بود. در جهان بینی مادی برای هستی راهی و هدفی معین نشده و انسان هم بدون طرح و نقشه قبلی ساخته شده و پس از چندی رو به نابودی می رود، مسئله نبوت مطرح نیست.

حقیقت نبوت

| | | Next → |

افزودن دیدگاه