کسب موفقیت ساده است

0
900

کسب موفقیت ساده است

هر انسانی برای نیل به موفقیت به ۲ عامل نیازمند است:

انتخاب یک هدف آرمانی روشن،دست یافتنی و مطلوب برای زندگی

سرلوحه قرار دادن این هدف برای تمام فعالیت های زندگی

 

انسانهای ناموفق یا هدف مشخصی ندارند

همواره بر اساس شانس یا میل و هوس زندگی می کنند 

و یا اگر هدفی دارند از آن غفلت می کنند

افزودن دیدگاه