مقدمه ای بر آموزش و تکنولوژی آموزشی

0
887

مقدمه ای بر آموزش و تکنولوژی آموزشی

آموزش امری است که از زمانهای دور و در واقع از همان بدو خلقت وجود داشته است منتهی آموزش در مراحل اولیه وجودی بسیار ساده ، مقدماتی و در حدّ مهارت آموزی جهت رفع نیازهای اولیه زندگی بوده و از طریق مشاهده صورت می گرفته است .همواره نسل جدید این مهارتها را از نسل قدیم فرا گرفته و تجربه های زندگانی خود را نیز به آنها افزوده است که هم مورد استفاده خود او بوده و هم نسل بعد از او ، با گسترش زمان و گسترش تجارب انسانی ، همراه با پیدایش زبان ، اختراع خط و گسترش ارتباطات انسانی آموزش نیز گسترش یافته و شکل و رنگی جدید به خود گرفته است . در واقع می توان گفت که به علمی کلاسیک بدل شده است .

آموزش در تمامی مراحل رشد و توسعه همواره با محدودیتها و معظل هایی روبرو بوده است که برای رفع آنها راه حل ها و شیوه هایی نیز مطرح شده است . با گذشت زمان همگام با توسعه آموزش محدودیتها و مشکلات بیشتری دامنگیر آن شده و به تبع آن راه حل ها و شیوه های جدیدی در جهت رفع این مسائل و مشکلات شکل گرفته است .راه حل ها و شیوه های مختلف اموزشی که جهت رفع مسائل و مشکلات آموزشی همگام با رشد و توسعه آموزش شکل گرفته اند مرحله به مرحله در گذشت زمان و در مقاطع مختلف رشد و توسعه آموزش مورد بهره برداری ، ارزیابی ، اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند در نهایت به اصل هایی جهت رفع مسائل و مشکلات آموزشی بدل شده اند از گسترش و ساماندهی این اصل ها علوم خاصی پا به عرصه وجود گذاشته اند با هدف سازماندهی نظام اموزش به بهترین نحو ممکن و بدور از هرگونه کمی و کاستی .

با توسعه و گسترش این علوم آنها را در دو گروه می توان طبقه بندی نمود :

الف ) گروه علوم تربیتی ( ۱ )

ب ) گروه علوم تربیتی ( ۲ )

هر یک از این گروه ها نیز گرایشها و رشته های خاصی را شامل می شوند :

الف ) گروه علوم تربیتی ( ۱ ) شامل گرایشهای :

۱ ـ برنامه ریزی آموزشی

۲ ـ برنامه ریزی درسی

۳ ـ مدیریت آموزسی

۴ ـ آموزش بزرگسالان

۵ ـ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

۶ – تکنولوژی آموزشی

ب ) گروه علوم تربیتی ( ۲ ) شامل گرایشهای :

۱ ـ مشاوره و راهنمایی

۲ ـ روانشناسی تربیتی

۳ ـ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

۴ ـ کودکان استثنایی

این علوم و گرایشهای مربوط به آنها شکل گرفتند تا به آموزش سامان داده و مسائل و مشکلات دامنگیر آن را برطرف نمایند . در اوایل راه به موفقیتهایی نیز دست یافتند ولی در ادامه راه  نتوانستند آنطور که بایسته و شایسته است  بر مسائل حاکم بر آموزش غلبه کنند زیرا اصلی مهم نادیده گرفته شده است و آن اینکه آموزش یک مجموعه نظام دار است و یا به عبارتی دیگر یک سیستم است .

افزودن دیدگاه