ماهيت و فلسفه تكنولوژي آموزشي

0
975

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

فلسفه شكل گيري تكنولوژي آموزشي

چند دهه اي بيش نيست كه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” جائي براي خود در فرهنگ تعليم و تربيت جهان اختصاص داده است . قبل از آنكه كاربرد تكنولوژي آموزشي با مفهوم جديد و مترقي آن مطرح شود ، برنامه ريزان و معلمان در راه بهبود امر تدريس و حصول نتايج بهتر آموزش از مواد و وسايل آموزشي با مفهوم “ سمعي و بصري ” آن كمك مي گرفتند

امروزه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” مفهومي مترقي و تكامل يافته را به همراه دارد و زمينة بهره گيري از آن صرفاً به كاربرد مواد و وسايل آموزشي خلاصه نمي شود و مفهومي جديدتر و وسيع تر ي به همراه دارد و مي توان آن را به مهندسي آموزش تشبيه نمود

از نظر لغوي (( تكنولوژي ، واژه مركبي است كه از دو واژة مستقل تكنيك Technique   ( به معني راهكار ، روش اجراي كار ) و لوژي Logy ( به معني ساخت ) درست شده است . پس : تكنولوژي يعني شناخت راهها و روشهاي كار و عمل ))

| | | Next → |

افزودن دیدگاه