سيستم اصل فراموش شده در آموزش

0
627

 سیستم اصل فراموش شده

ذر پایان مطلب قبلی گفته شد که اين علوم و گرايشهاي مربوط به آنها شكل گرفتند تا به آموزش سامان داده و مسائل و مشكلات دامنگير آن را برطرف نمايند . در اوايل راه به موفقيتهايي نيز دست يافتند ولي در ادامه راه  نتوانستند آنطور كه بايسته و شايسته است  بر مسائل حاكم بر آموزش غلبه كنند زيرا اصلي مهم ناديده گرفته شده است و آن اينكه آموزش يك مجموعة نظام دار است و يا به عبارتي ديگر يك سيستم است .

اهمیت و نقش سیستم در آموزش:

براي پي بردن به اهمّيت اين اصل و نقش و تأثير بسزليي كه سيستم در آموزش و مسائل مربوط به آن دارد به بررسي مفهوم مجموعه و سيستم مي پردازيم .

مجموعه از جمع مي آيد و به معناي جمع شدن دور هم مي باشد مثل جمع شدن افراد مختلف در يك اتوبوس ، استاديوم ورزشي ، قطار ، هواپيما و يا در هرجاي ديگر . بر اين اساس مي توان گفت مجموعه عبارت است از جمع شدن تعدادي از افراد به دور هم ، حال اگر هر فرد به عنوان يك جزء در نظر گرفته شود در اين حالت مجموعه عبارت است از جمع شدن تعدادي از اجزاء به دور هم كه اين اجزاء مي توانند اعداد ، اشياء ، كلمات ، مفاهيم و يا هر چيز ديگري باشند .

اگر مجموعه و اجزاي تشكيل دهنده آنها بر اساس هدف مشتركي دور هم جمع شده باشند و با هم همكاري داشته باشند از هم اثر بپذيرند و بر هم اثر بگذارند ( روابطشان متقابل باشد ) مجموعه ، مجموعه اي نظام دار است و به آن سيستم گفته مي شود و در غير اين حالت مجموعه يك مجموعه نا منظم خواهد بود .

اگر لوازم و قطعات الكترونيكي بدون نظم و هماهنگي بصورت تصادفي در كنار هم قرار بگيرند بدون ترديد نمي توانند با هم همكاري داشته باشند ، كاري انجام داده و يا هدفي را تحقق بخشند در واقع مجموعه اي نامنظم و بي فايده اي خواهند بود ، يك وسيله الكترونيكي همانند تلويزيون رنگي با هدفي خاص طراحي شده و اجزاي آن طوري كنار هم قرار گرفته اند كه بطور منطقي بر هم  اثر بگذارند و از هم اثر بپذيرند و در نهايت هدفي را كه جهت آن طراحي شده اند تحقق بخشند و آن ارائه تصويري شفاف با رنگهايي طبيعي و صدايي رسا و واضح است .

اين وسيله ( سيستم ) الكترونيكي شامل اجزاي كوچك و بزرگ بيشماري است كه همگي آنها بايد كار خود را به نحو مطلوب انجام داده تا خللي در كار دستگاه پيش نيايد و در صورت بروز هرگونه ايراد و نقصي در هريك از اجزاء كار كل سيستم مختل خواهد شد و اين ايراد در هر قسمتي از سيستم مي تواند باشد چه جزئي ، كوچك ، پيش پا افتاده و ارزان قيمت و چه بزرگ ، مهم ، با ارزش و گران قيمت . اين مهم نيست مهم آن است كه اين نقص ها در هر قسمت كه باشد نماد ظاهري آن صفحة نمايش ( لامپ تصوير ) و باندهاي پخش صداي ( بلندگوهاي ) تلويزيون است . در واقع مي توان گفت كيفيت صدا و تصوير تلويزيون است كه نماينگر سالم بودن و ناسالم بودن آن است .

در بالا گفته شد آموزش يك مجموعه نظام دار به عبارتي يك سيستم است در تعريف سيستم گفته شد سيستم مجموعه اي از اجزاي مختلف است كه جهت تحقق هدف يا اهداف خاصي دور هم جمع شده اند و اين اجزاء با يكديگر رابطه اي متقابل دارند يعني بر هم اثر مي گذارند و از هم اثر مي پذيرند و در ادامه با بررسي يك سيستم نمونه مشخص شد كه نقص و كاستي در هر يك از اجزاي سيستم چه كوچك و ساده و چه بزرگ و مهم ، چه تأثيري بر كاركرد كل سيستم خواهد داشت .

نتيجه اي كه از مباحث فوق مي توان گرفت اين است كه تمامي مسائل و مشكلاتي كه آموزش با آن دست به گريبان است چه كوچك و چه بزرگ ، چه فردي و چه گروهي ناشي از وجود نقص يا نقص هايي در جزء يا اجزايي از اجزاي تشكيل دهنده اين نظام و همچنين عدم هماهنگي آنها با هم مي باشد اگر اصل سيستمي بودن نظام آموزشي و اينكه آموزش مجموعه اي نظام دار است را قبول داشته باشيم بايد بدانيم تمامي مسائل و مشكلاتي كه آموزش با آنها دست به گريبان است و قريب به اتفاق بسيار بغرنج به نظر مي رسند و راه حل آنها بغرنج تر ، نتنها بغرنج و لاينحل نيستند بلكه بسيار هم ساده و پيش پا افتاده بوده با راه حلي ساده تر . اين نحوة برخورد و جبهه گيري درگيران امر آموزش است كه اين مسائل ساده و پيش افتاده را به مسائل بغرنج و لاينحل بدل مي كند. براي روشن شدن و اثبات اين مطلب به تحليل نظام آموزشي و آموزش و پرورش علمي مي پردازيم .

افزودن دیدگاه