درباره مرکز مطالعات و توسعه آموزش

0
905

مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC

وظایف مرکز مطالعات و توسعه:
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج وظیفه اصلی و اساسی برای مرکز EDC در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعیین نموده است:
۱ – برنامه ریزی درسی
۲ – آموزش اساتید
۳ – آموزش مداوم
۴ – ارزشیابی
۵ – پژوهش در آموزش

رسالت و حیطه عملکرد EDC
۱ – ارتقای سطح آموزش و یادگیری در آموزش با هدف تربیت و توان مند سازی نیروی انسانی
( Faculty Development )
۲ – برنامه ریزی آموزشی ( Curriculum Development )
۳ – ارزشیابی ( Evaluation )
۴ – پژوهش در آموزش ( Research in education )

توان مند سازی نیروی انسانی:

۱ – بهبود برنامه درسی
۲ – تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی و بهبود کیفیت یاددهی – یادگیری
۳ – نیازهای ویژه دوره های آموزشی و بازنگری آن ها و برنامه ریزی دوره های آموزشی
۴ – انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف آینده دانشجویان
۵ – بهبود کیفیت مهارتهای آموزشی بالینی
۶ – مشاوره با دپارتمانهای آموزشی و اساتید در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی و ارتقای توان مندی های آموزشی
۷ – برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه آموزش پزشکی در دپارتمان های مختلف

آموزش مداوم از پنج نوع فعالیت تشکیل می گردد:
–    سمینارها و کنگره ها، کارگاه و کنفرانس
–    دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
–    برنامه های مدون آموزش مداوم
–    فعالیت های آموزشی و پژوهشی
–    خودآموزی

آموزش مداوم
آموزش مداوم کلیه فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارتهای کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی می باشد که در خصوص جامعه پزشکی می تواند منجر به ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی جامعه گردد.


کنگره ( همایش )

گردهمایی رسمی که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی  متخصصین ارائه می گردد. در همایش های بین المللی بخشی از مقالات ارائه شده حاصل پژوهشهای انجام شده در سایر کشورهاست. حداقل ۲۰%  طول مدت کنگره سه روز یا بیشتر است.


هم اندیشی

گردهمایی که هدف از تشکیل آن بیان تازه های علمی، مبادله تجربیات جدید و چاره چوبی جهت حل مشکلات حرفه ای شرکت کنندگان است ( مدت آن حد اقل ۲ روز است )

کنفرانس ( فراهم آیی )
نشستهایی که به منظور بحث و تبادل نظر در یک زمینه خاص و انعکاس نقطه نظرات افراد برگزار می گردد. ممکن است در یک روز و یا بصورت ادواری برگزار شود.

سمپوزیوم ( هم نشست )
آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی در مورد موضوعی خاص به صورت سخنرانی، کار گروهی، بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد. طول مدت معمولاً ۱ روز است.

کارگاه:
برنامه ای است که جهت تقویت مهارتهای حرفه ای شرکت کنندگان برگزار می گردد و در گردهمایی کوچک جهت تبادل اندیشه، تجربیات و دیدگاهها، شرکت کنندگان به شور و مشورت می پردازند.

دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای

برنامه ای است که هدف از برگزاری آن مهارتهای جدید و تقویت مهارتهای حرفه ای قبلی باشد و حد اقل یک دوم ساعت دوره بالینی یا عملی برگزار گردد.

برنامه مدون

برنامه ای است که بر مبنای اصول علمی ذکر شده در کتب رسمی دانشگاهی ( بایدهای یادگیری Text هر رشته ) توسط کمیته های تخصصی ویژه ای در اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی تدوین گردیده است و به منظور حل مشکلات حرفه ای فراگیران به صورت پانل، پرسش و پاسخ، گزارش موارد جالب ( Case report )، بازدید عملی، بخش نیازهای آموزشی و … در گروههای کوچک تأکید دارد.

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
بر اساس مصوبات شورای آموزش مداوم شامل:
تألیف کتاب، ترجمه کتاب، انتشار مقاله، انجام پژوهش
سخنرانی و تدریس در برنامه های آموزش مداوم، ارائه پوسترهای آموزشی

ارزشیابی
ارزشیابی فرآیند تعیین و فراهم آوردن داده های لازم برای قضاوت درباره موارد تصمیم گیری در نظام آموزشی به منظور بهبود فعالیتهاست.

۴ بخش اصلی:

ارزشیابی برنامه آموزشی
ارزشیابی اساتید
ارزشیابی مدیریت و امکانات دانشکده
ارزشیابی توانمندی دانشجویان

طراحی و تهیه نرم افزار های لازم برای ارزشیابی و پایش سیستم آموزشی ضروری می باشد.
استفاده از حوزه های ۹ گانه ارزشیابی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ( WFME ) مفید می باشد.

پژوهش در آموزش

هدف کلی:
بهبود کیفیت آموزش از طریق پژوهش در زمینۀ آموزش علوم پزشکی

اهداف اختصاصی:
۱ – آفزایش مشارکت اساتید، دانشجویان، محققان در زمینه پژوهش در حیطه آموزش پزشکی
۲ – ارتقای مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان
۳ – راه اندازی فرایند طراحی و اجرای پژوهش ها در زمینه آموزش پزشکی
۴ – استفاده همه جانبه از فن آوری اطلاعات ( IT ) به منظور رشد و ارتقای مهارتهای پژوهش در آموزش پزشکی

محورهای پژوهش ( در آموزش )
۱ – روش های یاد دهی – یادگیری ( Teaching & Learning Methods )
۲ – برنامه ریزی درسی ( Curriculum planning )
۳ – ارزیابی و ارزشیابی ( Evaluation & Assessment )
۴ – رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی ( Faculty Development )
۵ – نقش فن آوری  اطلاعات در آموزش علوم پزشکی ( Information technology )
۶ – آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد ( evidence – Based medical education )
۷ – رهبری و اعتبار بخشی ( Leadership & Accreditation )
۸ – برنامه های رشد و ارتقاء استعدادهای درخشان ( Gifted – Adults )
۹ – آموزش در سلامت ( Health education )
۱۰ – ارتقاء سلامت ( Health promotion )

افزودن دیدگاه