درباره مرکز مطالعات و توسعه آموزش

0
689

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

مركز مطالعات و توسعه آموزش EDC

وظایف مركز مطالعات و توسعه:
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج وظیفة اصلی و اساسی برای مرکز EDC در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعیین نموده است:
۱ – برنامه ریزی درسی
۲ – آموزش اساتید
۳ – آموزش مداوم
۴ – ارزشیابی
۵ – پژوهش در آموزش

رسالت و حیطة عملکرد EDC
۱ – ارتقای سطح آموزش و یادگیری در آموزش با هدف تربیت و توان مند سازی نیروی انسانی
( Faculty Development )
۲ – برنامه ریزی آموزشی ( Curriculum Development )
۳ – ارزشیابی ( Evaluation )
۴ – پژوهش در آموزش ( Research in education )

توان مند سازی نیروی انسانی:

۱ – بهبود برنامه درسی
۲ – تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی و بهبود کیفیت یاددهی – یادگیری
۳ – نیازهای ویژه دوره های آموزشی و بازنگری آن ها و برنامه ریزی دوره های آموزشی
۴ – انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف آیندة دانشجویان
۵ – بهبود کیفیت مهارتهای آموزشی بالینی
۶ – مشاوره با دپارتمانهای آموزشی و اساتید در زمینة مدیریت و رهبری آموزشی و ارتقای توان مندی های آموزشی
۷ – برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در زمینة آموزش پزشکی در دپارتمان های مختلف

آموزش مداوم از پنج نوع فعالیت تشکیل می گردد:
| | | Next → |

افزودن دیدگاه