به كجا چنين شتابان

0
769

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

به كجا چنين شتابان

شتاب زده و هراسان پيش مي رويم، خودمان هم نمي دانيم چه چيزي مي خواهيم و در نهايت چكاري مي خواهيم انجام دهيم. فقط و فقط مي خواهيم پيشرو پاشيم، پيشروي چه چيزي، پيشروي انجام كارهاي: شتابزده، بي برنامه، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تبعاتي كه در پي خواهد داشت.

همه خود را عقل كل مي دانيم، من بهترين طراح و برنامه ريز هستم، خصوصاً در زمينه مسائل آموزشي، درحاليكه ما اصلاً الفباي مسائل آموزشي را هم نمي دانيم. بهترين مهندس، حسابدار، اقتصاد دان، پزشك و … در زمينه رشته خود بهترين هستند. يك فارغ التحصيل رشته فيزيك، عمران، برق، و …. در زمينه رشته خود اگر بهترين و تاب ترين باشد دليل بر اين نيست كه مي تواند در زمينه آموزش و مسائل مربوط به آن نيز درست عمل كند. بدترين دانشجو و ضعيف ترين فارغ التحصيل رشته هاي آموزشي قطعاً در زمينه طراحي، اجرا، ارزشيابي و مسائل مربوط به آموزش سيستماتيك، خيلي خيلي بهتر از حازق ترين و تاب ترين فارغ التحصيل رشته هاي ديگر است. چون لا اقل اگر تاب ترين در رشته خود نيست ولي به هر حال تحصيل كرده آن رشته است.

بيايد پايمان را از گليم خود فراتر نگزاريم و در زمينة تحصيلي و تخصصي خود فعاليت نمائيم و در زمينه ها و كارهايي كه جزء حيطة تخصصي ما نيست دخالت نكنيم و بگزاريم متخصصين هر فن و رشتة خاص، به كار خود بپردازند و اگر هم در زمينه، فن و رشته ديگري به غير از تخصص خود نظريه و طرحي داشتيم آن را در اختيار متخصصين مربوطه قرار دهيم و بررسي و تصمييم نهايي را به آنها بسپاريم.

| | | Next → |

افزودن دیدگاه