راهكارهای موفقیت در امتحان

0
649

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

آمادگی برای امتحان

امتحان در نظر بیشتر فراگیران ترسناك است و این ترس مانع موفقیت است. باید تدابیری اندیشید این تفكر كه امتحان ترسناك است جایگاهی در اذهان فراگیران نداشته باشد و آنها در كمال آرامش به موفقیت دست یابند.

روی لینك ذیل كلیك نمائید

| | | Next → |

افزودن دیدگاه