الگوي تدريس گانيه

0
853

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

الگوي تدريس گانيه

آموزش از مجموعه‌ای از رودیدادها تشكیل شده است كه نسبت به یادگیرنده بیرونی هستند و برای پشتیبانی از فرآیندهای درونی یادگیری طراحی شده اند.  وی آموزش را ‹‹ مجموعه‌ای پیش اندیشده در قالب رویدادهای بیرونی آموزش و طراحی شده برای حمایت از پردازش‌های یادگیری درونی تعریف می‌كند›› . رویدادهای آموزشی رساندن یادگیرندگان را از جایی كه هستند به كسب قابلیت شناخته شد، یعنی ‹‹هدف››‌ممكن می‌سازند.

الگوی تدریس گانیه مبتنی بر دیدگاه گانیه شامل ۹رویداد می باشد كه، به ترتیب عبارتند از: جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریك یادآوری، یادگیری پیش‌نیاز و دانش قبلی، ارایه محرك، فراهم ساختن هدایت یادگیری، فراخوان عملكرد، فراهم ساختن بازخورد، ارزیابی عملكرد و بهبود یادداری و انتقال.   

گام اول- جلب توجه: برای جلب توجه یادگیرنده، انواع مختلف رویدادها به كار گرفته می‌شوند. توجه دانش آموزان، به تعبیر هوشیار بودن برای دریافت محرك، می‌تواند با ایجاد تغییر سریع در محرك حاصل شود. فراتر از این، روش اساسی  كه برای جلب توجه به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد توسل به علایق یادگیرندگان می‌باشد.
| | | Next → |

افزودن دیدگاه