راه هاي كاهش اضطراب در امتحان

0
573

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

اضطراب در امتحان

اضطراب امتحان نوعي ناآرامي و تشويش است كه به علت نگراني و ترس در حين، قبل و بعد از امتحان تجربه مي شود. معمولا همه اضطراب را تجربه مي كنند ولي برخي از دانشجويان، در می یابند كه اضطراب به حدي در يادگيري و امتحانات آنها دخالت مي كند كه نمراتشان را جدا تحت تاثير قرار ميدهد.

در اين مورد چه كاري مي توان انجام داد ؟

خوشبختانه می توان تا حد زيادي از دخالت اضطراب در عملكرد جلوگيري نمود. ابتدا، مهم است كه بدانيد، نبايد اضطراب را كاملا حذف كرد و اضطراب موجب آمادگي براي امتحان مي شود. شما مي بايست اضطراب را در حد قابل كنترل كاهش دهيد. آمادگي براي امتحان بيش از نيمی از اين مبارزه است. همه كلاسها را شركت كنيد و دريابيد چه چيزهايي را بايد ياد بگيريد و زمان امتحان چه وقت است. كارها را به گونه اي انجام دهيد كه مانع از انباشته شدن آنها براي امتحان شويد. كارايي خود را در عادتهاي مربوط به مطالعه بالا ببريد. با داشتن يك برنامه مطالعه، از اوقات تلف شده استفاده كنيد.

در جايي مطالعه كنيد كه قادر به تمركز باشيد. علاقه خود را به تكليف زياد كنيد و توجه تان را بطور كامل معطوف آنها نماييد. از روش ( مرور اجمالي، سوال كردن، خواندن، از بر خواندن، مرور ) براي خواندن متون استفاده كنيد. اوراق خلاصه برداري تهيه كنيد. از خود بپرسيد، كدام اطلاعات مهم هستند. شركت در گروهها با انگيزه مشابه كمك كننده است. بسياري از دانشگاهها مراكزي دارند كه مي توانند به شما در بهبود روش هاي مطالعه و مهارتهاي امتحان كمك كنند. معمولا مشاور ههاي رايگان در اختيار دانشجويان مي باشد. بطور كلي مي توان گفت كه دانشجويان منظم و داراي اعتماد به نفس، كه از عادات مطالعه موثري نيز برخوردارند، عملا نسبت به ديگراني كه نمرات پايين تر مي گيرند، زمان كمتري را براي مطالعه مصرف مي كنند.

| | | Next → |

افزودن دیدگاه