اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی

0
1207

اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی

آرمانها و هدف های آموزش و پرورش ، تحت تاثیر و بر مبنای اصول و اعتقاداتی که از جامعه ای به جامعه دیگری متفاوت است،معین می شوند.به علاوه این اصول و اعتقادات، در شکل گیری و تحول نظام آموزشی، سازماندهی و مدیریت آن ،و تدوین خط مشی ها،رویه ها و روشهای اجرایی آموزش و پرورش نیز نقش موثری ایفا می کنند.
هدف های کلی آموزش و پرورش در هر جامعه ای این است که افراد آن طبق الگوی اعتقادات و ارزشهای فرهنگی،دینی،اجتماعی و سیاسی جامعه بار آمده، به اعضایی مفید و شایسته مبدل شوند.طبعا همین اعتقادات و ارزشها،در تعیین هدفهای آموزش و پروزش رسمی نیز موثر واقع می شوند.
هدفهای آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا می کنند:
اولا،به فراگرد  آموزش و پرورش جهت می دهند.در هر تصمیم گیری مهم آموزشی مثل برنامه ریزی،تعیین خط مشی ها،تربیت معلم،و تهیه و تنظیم کتابها و برنامه های  درسی،اولین پرسش مربوط به هدفها است،که با معلوم بودن آنها،سمت و سوی تصمیم گیری مشخص می شود.
ثانیا،آنها انگیزه حرکت و فعالیت به وجود می آورند،زیرا هدفها به منزله ارزشهایی هستندکه در صورت مطلوب بودن، مدیران،معلمان و دانش آموزان را در جهت تحقق خود به کوشش و تکاپو وادار می سازند.
ثالثا،آنها ملاکهای کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی را به وجود می آورند.
در چارچوب هدفهای کلی آموزشی ،هدفهای ویژه و اولویتهای تدریس و یادگیری معین می شوند. هدفها به منزله انتظارات جامعه درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است.کلی بودن هدف ها ،اجازه می دهد که در صورت ضرورت ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی ، آنها را مورد تفسیر قرار داد. هدف ها نقش موثری در تهیه و تنظیم برنامه ها و هدایت امور آموزشی ایفا می کنند. هدف ها ی کلی آموزش و پرورش غالبا در قالب ایده آل و آرمانی بیان می شوند و چشم اندازی از نتایج احتمالی آموزش و پرورش فراهم می سازند.

افزودن دیدگاه