از فوتسال چه مي دانيد

0
502

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

قانون سوم: تعداد بازیکنان

یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن برای هریک از تیم ها باشد و از این ۵ نفر یک نفر دروازه بان که لباسی متفاوت با سایر بازیکن ها باید داشته باشد.

تذکر: بازی با ۵ نفر برای هر تیم شروع می شود و در صورت اخراج بازیکن از هر تیم، اگر تعداد بازیکن تیم کمتر از دو نفر باشد بازی تعطیل می شود.

۱ حد اکثر بازیکن ذخیره برای هر تیم ۷ نفر است

| ← Previous | | | Next → |

افزودن دیدگاه