فلسفه شكل گيري تكنولوژي آموزشي

0
803

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

فلسفه شكل گيري تكنولوژي آموزشي

4آموزش امري است كه از زمانهاي دور و در واقع از همان بدو خلقت وجود داشته است منتهي آموزش در مراحل اولية وجودي بسيار ساده ، مقدماتي و در حدّ مهارت آموزي جهت رفع نيازهاي اولية زندگي بوده و از طريق مشاهده صورت مي گرفته است .همواره نسل جديد اين مهارتها را از نسل قديم فرا گرفته و تجربه هاي زندگاني خود را نيز به آنها افزوده است كه هم مورد استفادة خود او بوده و هم نسل بعد از او ، با گسترش زمان و گسترش تجارب انساني ، همراه با پيدايش زبان ، اختراع خط و گسترش ارتباطات انساني آموزش نيز گسترش يافته و شكل و رنگي جديد به خود گرفته است . در واقع مي توان گفت كه به علمي كلاسيك بدل شده است .

آموزش در تمامي مراحل رشد و توسعه همواره با محدوديتها و معظل هايي روبرو بوده است كه براي رفع آنها راه حل ها و شيوه هايي نيز مطرح شده است . با گذشت زمان همگام با توسعه آموزش محدوديتها و مشكلات بيشتري دامنگير آن شده و به تبع آن راه حل ها و شيوه هاي جديدي در جهت رفع اين مسائل و مشكلات شكل گرفته است .

راه حل ها و شيوه هاي مختلف اموزشي كه جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي همگام با رشد و توسعه آموزش شكل گرفته اند مرحله به مرحله در گذشت زمان و در مقاطع مختلف رشد و توسعه آموزش مورد بهره برداري ، ارزيابي ، اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند در نهايت به اصل هايي جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي بدل شده اند از گسترش و ساماندهي اين اصل ها علوم خاصي پا به عرصه وجود گذاشته اند با هدف سازماندهي نظام اموزش به بهترين نحو ممكن و بدور از هرگونه كمي و كاستي .

| | | Next → |

افزودن دیدگاه