فلسفه شكل گيري تكنولوژي آموزشي

0
645

فلسفه شكل گيري تكنولوژي آموزشي

4آموزش امري است كه از زمانهاي دور و در واقع از همان بدو خلقت وجود داشته است منتهي آموزش در مراحل اولية وجودي بسيار ساده ، مقدماتي و در حدّ مهارت آموزي جهت رفع نيازهاي اولية زندگي بوده و از طريق مشاهده صورت مي گرفته است .همواره نسل جديد اين مهارتها را از نسل قديم فرا گرفته و تجربه هاي زندگاني خود را نيز به آنها افزوده است كه هم مورد استفادة خود او بوده و هم نسل بعد از او ، با گسترش زمان و گسترش تجارب انساني ، همراه با پيدايش زبان ، اختراع خط و گسترش ارتباطات انساني آموزش نيز گسترش يافته و شكل و رنگي جديد به خود گرفته است . در واقع مي توان گفت كه به علمي كلاسيك بدل شده است .

آموزش در تمامي مراحل رشد و توسعه همواره با محدوديتها و معظل هايي روبرو بوده است كه براي رفع آنها راه حل ها و شيوه هايي نيز مطرح شده است . با گذشت زمان همگام با توسعه آموزش محدوديتها و مشكلات بيشتري دامنگير آن شده و به تبع آن راه حل ها و شيوه هاي جديدي در جهت رفع اين مسائل و مشكلات شكل گرفته است .

راه حل ها و شيوه هاي مختلف اموزشي كه جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي همگام با رشد و توسعه آموزش شكل گرفته اند مرحله به مرحله در گذشت زمان و در مقاطع مختلف رشد و توسعه آموزش مورد بهره برداري ، ارزيابي ، اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند در نهايت به اصل هايي جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي بدل شده اند از گسترش و ساماندهي اين اصل ها علوم خاصي پا به عرصه وجود گذاشته اند با هدف سازماندهي نظام اموزش به بهترين نحو ممكن و بدور از هرگونه كمي و كاستي .

با توسعه و گسترش اين علوم آنها را در دو گروه مي توان طبقه بندي نمود :

الف ) گروه علوم تربيتي ( ۱ )

ب ) گروه علوم تربيتي ( ۲ )

هر يك از اين گروه ها نيز گرايشها و رشته هاي خاصي را شامل مي شوند :

الف ) گروه علوم تربيتي ( ۱ ) شامل گرايشهاي :

۱ ـ برنامه ريزي آموزشي

۲ ـ برنامه ريزي درسي

۳ ـ مديريت آموزسي

۴ ـ آموزش بزرگسالان

۵ ـ تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

۶ – تکنولوژی آموزشی

ب ) گروه علوم تربيتي ( ۲ ) شامل گرايشهاي :

۱ ـ مشاوره و راهنمايي

۲ ـ روانشناسي تربيتي

۳ ـ سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

۴ ـ كودكان استثنايي

اين علوم و گرايشهاي مربوط به آنها شكل گرفتند تا به آموزش سامان داده و مسائل و مشكلات دامنگير آن را برطرف نمايند . در اوايل راه به موفقيتهايي نيز دست يافتند ولي در ادامه راه  نتوانستند آنطور كه بايسته و شايسته است  بر مسائل حاكم بر آموزش غلبه كنند زيرا اصلي مهم ناديده گرفته شده است و آن اينكه آموزش يك مجموعة نظام دار است و يا به عبارتي ديگر يك سيستم است .

چند دهه اي بيش نيست كه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” جائي براي خود در فرهنگ تعليم و تربيت جهان اختصاص داده است . قبل از آنكه كاربرد تكنولوژي آموزشي با مفهوم جديد و مترقي آن مطرح شود ، برنامه ريزان و معلمان در راه بهبود امر تدريس و حصول نتايج بهتر آموزش از مواد و وسايل آموزشي با مفهوم “ سمعي و بصري ” آن كمك مي گرفتند

امروزه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” مفهومي مترقي و تكامل يافته را به همراه دارد و زمينة بهره گيري از آن صرفاً به كاربرد مواد و وسايل آموزشي خلاصه نمي شود و مفهومي جديدتر و وسيع تر ي به همراه دارد و مي توان آن را به مهندسي آموزش تشبيه نمود

از نظر لغوي (( تكنولوژي ، واژه مركبي است كه از دو واژة مستقل تكنيك Technique  ( به معني راهكار ، روش اجراي كار ) و لوژي Logy ( به معني ساخت ) درست شده است . پس : تكنولوژي يعني شناخت راهها و روشهاي كار و عمل )) و براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه تكنولوژي آموزشي عبارت است از شناخت راهكارهاي آموزشي و روش اجراي كارهاي آموزشي همانطور كه در بالا اشاره شد با اينكه زمان زيادي از شكل گيري اين علم نگذشته تغيير و تحولهاي زيادي در آن به وجود آمده، اين تغيير و تحولها را در ( ۵ ) مرحله بررسي مي كنيم كه آغاز آن از  حدود سال ۱۹۰۰ ميلادي است و بتديج گسترش يافته و ماهيت آن تغيير محسوسي داشته است .

افزودن دیدگاه