کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

0
611

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

گروه آزمایشی : علوم انسانی

رشته دانشگاهی : کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

تعریف و اهداف رشته :

تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه های خاص ” تکنو ” به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده ای علمی ،”لوژی” به معنای شناخت و ” آموزش ” به معنای فعالیتهای هدفمندی که توسط مربیان یا معلمان انجام می شود، تشکیل شده است .

تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روشها و دستورالعملهایی که با استفاده از آنها یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ،اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود.

در حقیقت تکنولوژی آموزشی تنها به بکارگیری وسایل و ابزار یا استفاده از یافته های تحقیقاتی در زمینه تئوریهای یادگیری محدود نمی شود ،بلکه هچون یک علم کاربردی (تکنولوژی) با بهره گیری از یافته های تمام علوم به حل مسائل آموزشی اقدام می کند.

| | | Next → |

افزودن دیدگاه