طراحی و تدوین یك برنامه آموزشی

0
777

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

طراحی و تدوین یك برنامه آموزشی

اجزا یك طراحی آموزشی مناسب :

۱_ تعیین اهداف آموزشی ( هدف كلی _ هدف های رفتاری )
۲_ تحلیل آموزشی ( تعیین فعالیتهای آموزش دهنده یا واكنش های فراگیر است )
۳_ گزینش
۴_ تعیین شیوه های انتقال مفاهیم آموزشی
۵_ تعیین رسانه های آموزشی
۶_ تعیین نظام ارزشیابی آموزشی

فایده طراحی آموزشی چیست ؟

| | | Next → |

افزودن دیدگاه