به كجا چنين شتابان

0
707

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

در نهايت بايد گفت تعليم و تربيت و آموزش امري پيچيده و حساس است و اهمال در آن و زمينه هاي وابسته به آن مي تواند عوارض جبران ناپذيري بر پيكرة سيستم آموزش، خصوصاً  نقطه مركزي آن وارد نمايد. بايد دانست هسته مركزي هر نظام آموزشي فراگيران آن نظام هستند. اگر فراگيري وجود نداشته باشد نظام آموزشي نيز وجود نخواهد داشت و به عبارت ديگر فلسفه وجود هر نظام آموزشي وجود فراگيراني است كه مي خواهند آموزش ببينند. بيايد با سپردن آموزش و مسائل مربوط به آن به متخصصين اين رشته هم از هدر رفتن اين سرمايه هاي ملي كه با هزينه هاي گزاف و سنگين متخصص اين فن شده اند بهره وري كنيم و هم از هدر رفتن نخبگان آينده جلوگيري نمائيم زيرا با روش ها و طرح هاي اشتباه و سليقه ايي در آموزش خيلي از فراگيران با هوش و مستعد به فراگيراني با بازده كم و ضعيف تبديل مي شوند و اين يعني فاجعه !

 

سيد امين موافقي كارشناس تكنولوژي آموزشي

| ← Previous | | | Next → |

افزودن دیدگاه